PRAWO KONTRAKTOWE

Prawo kontraktowe – umowy, negocjacje i postępowania

PRAWO UMÓW

Zajmujemy się wszystkimi aspektami pracy kontraktowej – w tym umowami i transakcjami handlowymi. Przygotowujemy projekty umów, negocjujemy poszczególne postanowienia, proponujemy optymalne rozwiązania zabezpieczające dany kontrakt, z uwzględnieniem różnych scenariuszy rozwoju współpracy między stronami. Naszym zadaniem jest zarówno przygotowanie umowy rzetelnej i zgodnej z prawem, jak również takiej, która spełni Państwa oczekiwania handlowe oraz odzwierciedli charakter relacji z kontrahentem.  

Mamy świadomość, że dla tych z Państwa, którzy posiadają roszczenia z tytułu naruszenia umowy lub wobec których zgłoszono takie roszczenie, kwestią priorytetową jest uzyskanie błyskawicznej i kompleksowej porady prawnej. Gwarantujemy Państwu, że nasi prawnicy dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu, będą w stanie szybko zidentyfikować kluczowe aspekty umowy, ocenić potencjalne ryzyka i wskazać możliwe rozwiązania.  

We wczesnym etapie potencjalnego sporu najistotniejsze jest rozpoznanie newralgicznych punktów – może to pozwolić na uniknięcie długotrwałej i potencjalnie nieudanej walki sądowej, a i zakończyć się polubownym rozwiązaniem.  

Mogą zatem Państwo na nas liczyć w zakresie: 

  • przygotowania i opiniowania różnego rodzaju umów występujących w obrocie gospodarczym
    (w tym umów przedwstępnych, wzorów umów, ogólnych warunków umów, ugód i porozumień),
     
  • interpretacji poszczególnych postanowień umownych, 
  • uczestnictwa w negocjacjach przy zawieraniu umów oraz ich realizacji, 
  • prowadzenia negocjacji i mediacji pomiędzy stronami,  
  • reprezentowania w postępowaniach sądowych, związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umów. 

PRAWO UMÓW

prawo kontraktowe

Prawo kontraktowe

umowy, negocjacje i postępowania